Scroll Top

Psychologisch onderzoek (diagnostiek)

Stress, Trauma en PTSS

Een psychologisch onderzoek geeft duidelijkheid en richting aan het behandelplan

Een psychologisch onderzoek kan in bepaalde situaties wenselijk zijn en heel waardevol zijn als basis van het behandelplan. Het doel van een psychologisch onderzoek is om een gedetailleerd beeld te krijgen van de verschillende deelgebieden van het psychisch functioneren. Vanuit het verkregen beeld kan het gedrag, de gevoelens of de stoornissen van de cliënt beter begrepen worden, waarna er een diagnose wordt gesteld en gericht behandeld kan worden. Soms is tijdens een intake al duidelijk dat een psychologisch onderzoek wenselijk is, soms komt het voor dat in de behandelfase meer duidelijkheid nodig is en een psychologisch onderzoek alsnog gewenst is. Afhankelijk van het soort onderzoek kan de uitkomst informatie geven over onder andere persoonlijkheid, intelligentie, klachten, vaardigheden of neuropsychologische functies, zoals bijvoorbeeld geheugen en concentratie. Binnen de BamBoe is een GZ-psycholoog werkzaam die het psychologische onderzoek afneemt en de eindconclusies worden in de vorm van een rapportage voorgelegd en besproken met de cliënt en eventueel met zijn of haar behandelaar.

Hoe wordt een psychologisch onderzoek afgenomen

CGT | Judith Jong | de BamBoe | Franeker
Een psychologisch onderzoek wordt één op één afgenomen door onze GZ-psycholoog op de locatie van de BamBoe. Afhankelijk van het soort onderzoek is dit verdeeld over 2 tot 3 ochtenden van elk 1 tot 2 uur en afhankelijk van het onderzoek omvat het een combinatie van gesprekken met de persoon en diens omgeving (ouders, leerkrachten), observaties, gedragsvragenlijsten en gestandaardiseerde tests. Na het psychologisch onderzoek worden de eindconclusies of de diagnose in de vorm van een rapportage voorgelegd en besproken met de cliënt of wanneer het om een kind gaat, met de ouders of verzorgers. Het kind ontvangt in een apart gesprek, aangepast aan de leeftijd en het begripsvermogen, uitleg over zijn of haar situatie.

Een aantal voorbeelden van psychologisch onderzoek

Intelligentieonderzoek (IQ)
Het intelligentieonderzoek geeft informatie over het intellectueel functioneren. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, taalopdrachten en doe-opdrachten. Het doel is om een beeld te krijgen van de sterke en minder sterke eigenschappen. Een significant lagere dan gemiddelde IQ-score (onder 70-75) kan wijzen op een intellectuele beperking (LVB), terwijl een zeer hoge IQ-score (boven 130) kan wijzen op hoogbegaafdheid. Uit dit onderzoek komt ook informatie naar bijvoorbeeld leerproblemen, cognitieve sterkten en zwakten, aandachts- en concentratiestoornissen.

Emotionele Intelligentie Onderzoek (EQ)
Het emotionele intelligentie onderzoek richt zich op het meten van iemands vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en te beheren, zowel bij zichzelf als bij anderen. Dit onderzoek bestaat meestal uit vragenlijsten, zelfbeoordelingen en soms ook praktijksimulaties. Het doel is om inzicht te krijgen in de emotionele vaardigheden van een persoon, zoals empathie, zelfbeheersing, motivatie en sociale vaardigheden. Dit inzicht kan helpen bij persoonlijke ontwikkeling, het verbeteren van interpersoonlijke relaties en het vergroten van professioneel succes.

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek richt zich op de psychologische ontwikkeling van een persoon, van kindertijd tot volwassenheid. Het omvat observaties, vragenlijsten en tests om de ontwikkeling op gebieden zoals cognitieve vaardigheden, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren te beoordelen. Diagnostisch onderzoek naar autisme (ASS) en ADHD richt zich op het vaststellen van deze ontwikkelingsstoornissen. Dit onderzoek omvat een combinatie van gesprekken met de persoon en diens omgeving (ouders, leerkrachten), observaties, gedragsvragenlijsten en gestandaardiseerde tests. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van het gedrag, de ontwikkeling, de aandacht en concentratie, en sociale interacties, om zo tot een nauwkeurige diagnose te komen.

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij het persoonlijkheidsonderzoek wordt onder andere gekeken naar hoe iemand omgaat met problemen en tegenslagen. Maar ook naar hoe iemand verder is als persoon en wat de sterke en minder sterke eigenschappen zijn. Naast tal van opdrachten zoals bijvoorbeeld met beeldmateriaal of het schrijven van zinnen waarbij de fantasie gebruikt moet worden, zijn er ook vragenlijsten over de klachten.

Handelingsgericht onderzoek
Hiermee kunnen we een beeld krijgen van de krachten en valkuilen van een kind of volwassene. Het helpt om de persoon beter te begrijpen in wat hij/zij nodig heeft. Bij volwassenen maken we vaak een holistisch beeld. Dat geeft een samenvatting van o.a. iemand zijn klachten, copingvaardigheden, overtuigingen en stressoren.  Hiermee voelt iemand zich beter begrepen en het geeft richting aan het behandelplan.

Behandelaar

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
GZ-psycholoog

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  +12 weken