Scroll Top

Missie en Visie

Missie en Visie

De missie, visie en kernwaarden van de BamBoe

Missie
Het expertisecentrum voor trauma en stress van de BamBoe is een zorgorganisatie met oog voor kwaliteit. In onze flexibele werkwijze vinden wij het van belang om een breed pallet aan traumabehandelingen aan te bieden. Onze hulp is laagdrempelig en we werken systeemgericht. De missie van het expertisecentrum is samen te vatten in het bewerkstelligen dat clienten dusdanig hun trauma’s kunnen verwerken dat ze hierin niet meer in hun functioneren worden belemmerd. Dat ze weer een gevoel van betekenis hebben in het leven en geen blokkades meer ervaren om hun doelen te verwezenlijken op het gebied van opleiding, werk, vrije tijd of relaties. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Visie
Binnen het expertisecentrum hanteren we een integrale, holistische visie waarbij we niet alleen de cognitie en emotie, maar ook het lichaam betrekken bij de behandeling. Behandeling van trauma op een holistische manier houdt in dat er naar de gehele persoon wordt gekeken, inclusief de fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten. Bij de spirituele aspecten hebben we het vooral over zingeving. Dat de client zichzelf weer de moeite waard vindt en betekenis kan geven aan zijn leven. Daarbij is het besef aanwezig dat trauma niet zozeer hetgeen is wat je is overkomen, maar de reactie van je zenuwstelsel op de gebeurtenissen. De traumabehandeling is niet alleen gericht op het verminderen van klachten maar vooral ook op het vergroten van het gevoel van veiligheid en verbinding.

Naast holistisch, werken we ook multidisciplinair en systeemgericht. We vinden het van belang om, indien nodig en gewenst, verschillende expertises te betrekken bij de behandeling. In de systeemgerichte visie staat niet alleen de client centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert. Bij traumaheling is het van belang om steunbronnen binnen het netwerk te betrekken. Dit geeft de mogelijkheid dat familie, partners en/of vrienden de impact van het trauma beter begrijpen. Ook is het de kans voor de client om niet meer alleen de zwaarte van de traumatische ervaring te hoeven dragen.

In het cyclische proces van hulpverlenen vinden we het belangrijk dat het behandelplan wordt opgesteld vanuit de principes van ‘shared decision making’(SDM). Dit betekent dat de therapeut en cliënt samen beslissen welke therapie het beste past bij de hulpvraag. In de intakefase wordt uitleg geboden over de voordelen en nadelen van de verschillende therapie vormen. We werken niet standaard geprotocolleerd in verschillende zorgpaden, maar stemmen af op de wens en behoefte van de cliënt. Hierbij is het wel van belang om ‘te doen wat werkt’. Dus onze clienten ook te adviseren wat op basis van wetenschap en praktijk het meest effectief is bij de behandeling van de klachten. In de behandelfase vinden we het van belang om regelmatig te evalueren. Hierbij gaat het niet alleen om de resultaten van de therapie, maar ook om tevredenheid t.a.v. de therapeutische relatie. Dit vanuit de visie dat het van essentieel belang is om bij een traumabehandeling een goede behandelrelatie op te bouwen waarin zowel vertrouwen als veiligheid wordt ervaren.

Kernwaarden
Onze waarden geven aan wat een cliënt (en de overige stakeholders) van ons mogen verwachten. Elke hieronder genoemde waarde sluit aan op onze belangrijkste kernwaarde, namelijk dat onze cliënt centraal staat en het aansluiten bij de cliënt essentieel is. De primaire functie van het expertisecentrum van de BamBoe is cliënten te behandelen met een hulpvraag op het gebied van trauma en stress en hen te ondersteunen in het opnieuw betekenis geven aan hun leven. Daarmee hebben en houden cliënten de regie over hun therapietraject. Weer zingeving ervaren en in verbinding kunnen staan met jezelf en de ander. Dat is waar wij voor gaan!

  • Samen komen we verder, communiceren is daarin belangrijk.
  • Een veilige omgeving voor groei en ontwikkeling.
  • De BamBoe is flexibel, de cliënt staat centraal en houd de regie.
  • Doen wat werkt! De BamBoe werkt evidence based en practice based.
  • Vertrouwen winnen wij door aan te sluiten bij de cliënt.